1. כללי

ברוכים הבאים לאתר המכירות www.finebrilliant.com (להלן: "האתר") אשר מופעל ע"י יהלומי מזור אשר משרדיה נמצאים ברח' ז'בוטינסקי 3 ר"ג, בורסת יהלומים.
הינכם מוזמנים להיכנס לחנות הוירטואלית של החברה לצפות, להתרשם ולבצע רכישות. הרכישות באתר הינן באמצעות כרטיס אשראי או תשלום במזומן. השימוש והרכישות באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון. יש לקרוא את התקנון בקפידה טרם השימוש והרכישה באתר.
האתר מיועד למטרות צפייה, למידע, רכישה ולשימוש אישי בלבד של גולשים, נא קראו בעיון את התקנון מאחר וכל קניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים בכלולים בתקנון זה.
כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), בתוכן האתר, עיצובו, הצילומים ובעיצובי התכשיטים שייכים ליהלומי מזור. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ או לשנות את המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא.
יהלומי מזור משקיעה מאמצים רבים בעיצוב התכשיטים המופיעים באתר. חל איסור מוחלט להעתיק או לחקות את התכשיטים המוצגים באתר. כל העתקה או חיקוי של התכשיטים מהווים הפרה של זכויות קניין רוחני וחושפת את המעתיק או המחקה לתביעות משפטיות.
התצלומים המופיעים באתר הינם התכשיטים אשר יימכרו לך אך יתכנו הבדלים קלים בין מראה המוצר בפועל לבין מראה המוצר בצילום. הרוכש מוזמן להתרשם מהמוצר במשרדי יהלומי מזור ובכל מקרה לא תחול על יהלומי מזור אחריות כלשהי בגין ההבדלים. כל תכשיטי הזהב שמוצעים באתר על ידי יהלומי מזור אשר מיועדים לשיבוץ יהלומים ימכרו משובצים לפי פירוט מאפייניו של היהלומים שמופיע באתר. יתכן ומכונים גמולוגיים אחרים ידרגו את היהלומים אותם מציאים למכירה יהלומי מזור עד שתי דרגות הבדל (צבע, נקיון, וחיתוך) ליד מה שמופיע בפירוט מאפייניו של היהלומים באתר או בתעודה. התכשיטים המופיעים באתר הינם ייחודיים ומוזמנים בהזמנה אישית לפי דרישות הלקוח ולכן לא ניתן לבטל הזמנה ברגע שהוזמנה ושולמה. איננו מתחייבת לעדכן את האתר בכל עת לעניין תכשיטים שלא נמצאים במלאי.
המידע המופיע באתר הינו למטרות התרשמות ורכישה בלבד. יהלומי מזור שומרת על כל זכויותיה לשנות את המידע על פי הצורך ואיננה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר בכל עת. כמו כן, יהלומי מזור שומרת לעצמה את כל הזכויות לשנות ללא הודעה מראש את מחירי הפריטים המופיעים באתר והמחיר הקובע הינו מחיר המחירון של החברה בעת ביצוע ההזמנה.
בעודך גולש באתר יהלומי מזור או נרשם לצורך קבלת שירותים מסוימים, עשויה החברה לשלוח למחשבך קבצים מסוג "cookie". באפשרותך לסרב לקבל cookie או להסכים לקבל רק cookie מסוימות באמצעות התאמה אישית של מחשבך. ייתכן שביטול קבלת cookie יגרום לרכיבים מסוימים באתר להיות לא זמינים או לא ניתנים לשימוש.
בשום מקרה לא תחול על יהלומי מזור, ממנהליה או מי מטעמה, אחריות או חבות כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין לשימוש באתר או למידע המופיע בו. כמו כן, יהלומי מזור איננה נושאת באחריות כלשהי בקשר לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שמקשרים לאתר זה. הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל. כל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי הסכם זה או לשימוש באתר יתברר באופן בלעדי בבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו.
התנאים האמורים לעיל מחייבים את כל הגולשים באתר. אם אינך מסכים לתנאים אלה, עליך להימנע משימוש באתר.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של יהלומי מזור באמצעות האתר ב-"צור קשר" או באמצעות הטלפון ל- 0722825111 או בפקס 0722825112.

2. רכישות
באתר תתבצענה רכישות יהלומים מלוטשים, יהלומי גלם, תכשיטים משובצים, תכשיטים על פי הזמנה אישית וכל שירות אחר המוצע על ידי יהלומי מזור. כל מבצע פעולה מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם וכי לא תהא לו או מי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד יהלומי מזור או מי מטעמה.
רשאי לבצע רכישות באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים או מכל מדינה אשר מקיימת יחסים דיפלופטיות/כלכליים עם מדינת ישראל וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי המקומיות בישראל ו/או הבינלאומיות המקובלות בעולם. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים נכונים ומדויקים. כל מידע שיימסר הינו מידע חסוי ומוגן. יהלומי מזור מתחייבת לשמירה על סודיות המידע של הגולשים באתר והרוכשים באמצעות האתר. כל מידע שנאסף על-ידי יהלומי מזור מתקבל בידיעתו ובהסכמתו של המשתמש אשר מוסר אותו, ונשמר אך ורק במאגר המידע החסוי והמאובטח של יהלומי מזור. המידע שנאסף לא יימסר לכל גורם שלישי למעט אם יהלומי מזור תידרש לכך על פי דין.

יהלומי מזור שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לאתר, את הרכישה ו/או לחסום גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או המכירות באתר. כמו כן, יהלומי מזור שומרת לעצמה את הזכות לחסום ולבטל רכישה של גולשים שימסרו במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או מי מטעמה ו/או ביצוע מעשה המנוגד לדין ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש ו/או מי שהפר תנאי תקנון.
על הרוכש למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום הרכישה, לרבות הפרטים הבאים : שם משפחה ושם פרטי, כתובת ,פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, ופרטים בדבר הרכישה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים , עלולה למנוע ו/או לתבטל את העסקה. יהלומי מזור פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. יהלומי מזור שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים בגין נזקים שיגרמו או עלולים להיגרם ליהלומי מזור או מי מטעמה.
יהלומי מזור לא תטפל ברכישות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שרכישה כלשהי תעודכן במערכת, עליה להיקלט במחשבי יהלומי מזור באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. הרכישה הנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי , אולם אין בקבלת מספר זה בכדי לאשר קבלת רכישה , שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה לאימות נתוני הרוכש.
בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך מכל סיבה שהיא, תבוטל רכישתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן.

3. אופן התשלום ואספקת המוצר.
רכישה באמצעות האתר שאושרה ע"י יהלומי מזור מהווה קניה של המוצר ,המחייבת את הרוכש במלוא הסכום עבור המוצר בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה. החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי של הרוכש.
הרוכשים הם שקובעים את אופן ההובלה והאספקה על פי האפשרויות המצויינים. אספקת המוצר תיעשה באיסוף עצמי או באמצעות שליח. ליהלומי מזור שמורה הזכות להודיע לרוכש כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים לרבות עקב היותו אזור מסוכן. במקרה זה יחויב הרוכש בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי יהלומי מזור.
בעת תיאום האספקה, תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות של הרוכש לפי ההזמנה. קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר. באם אין באפשרותך להיות נוכח בעת האספקה, נא ליידע את החברה בכתב מי המוסמך מטעמך לקבל את המוצר ובעת קבלת המוצר ימסור הבא מטעמך יפוי כח בצירוף ת.ז של הרוכש.
האספקה תבוצע רק אחרי שחברת האשראי תאשר את העסקה.

4. מועד האספקה
במידה והמוצא נמצא במלאי, המשלוח יגיע תוך 21 ימי עבודה מאישור חברת כרטיס אשראי את העסקה שהתבצעה ע"י רוכש המוצר מאתרינו או ממשרדנו אלא אם כן צוין מפורשות על ידי יהלומי מזור על זמן ממושך יותר העלול לקחת לחברה לייצר את המוצר אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת.
אחרי אישור חברת כרטיס אשראי את העסקה הרוכש יחוייב על מלוא סכום העסקה מוצר אותו יהלומי מזור תייצר בהזמנה אישית, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה מאישור העסקה של חברת האשראי והלקוח יחוייב 35% מסכום העסקה הסופי ואת היתרה עם מסירת המוצר.
יהלומי מזור לא מעניקה אחריות לתכשיטים שנגרמו להם נזקים משימוש מרשלני או שימוש לקוי של הרוכש.
מאחר וזהב הינו חומר בעל קשיות רכה, עלול התכשיט לשנות את צורתו בייחוד והתכשיט מקבל מכה. כמו כן, במהלך השנים עלול להיווצר בלאי סביר בתכשיט. על מנת להימנע מאי נעימות, יש לבדוק את התכשיט מעת לעת על מנת למנוע נפילת יהלומים ובמקרה כזה יש לפנות לתכשיטן מוסמך באופן מיידי ולא לענוד את התכשיט אם ישנו חשש לתזוזת יהלום. יהלומי מזור יכולה לתקן את מוצריה במידת האפשר במקרה כזה תמורת תשלום שיקבע על פי מורכבות התיקון.

5. שונות

יהלומי מזור שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי רכישה המוזכרים בתקנון זה מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
רישום וקליטת רכישתך במחשבינו יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל יהלומי מזור ע"פ תקנון זה.
תנאי התקנון מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
כל העסקאות שיבוצעו בתחום מדינת ישראל יחויבו במע"מ על פי חוק לפי התעריף העדכני. עסקאות שיבוצעו מחוץ לתחומי מדינת ישראל יהיו פטורים ממע"מ.
היהלום או המוצר שימכרו לרוכש הינן על פי המאפיינים אותם בחר הרוכש ולפי התעודה המצורפת אם תצורף ולא תהיה לרוכש כל תביעה נגד יהלומי מזור או מי מטעמה.
יש להודיע על ביטול אספקה עד 48 שעות לפני המועד שתואם. במידה ולא תינתן הודעה מוקדמת ותתבצע אספקה במועד המתואם, בה לא יהיה נוכח הרוכש או מיופה הכח, יחויב הרוכש בגין הובלה זו.
יהלומי מזור מייחלת לכם רכישה נעימה!

 

סגירת תפריט
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
×

עגלת קניות